ORGANIZING COMMITTEE

 
 

General Chair

Tian-Wei Huang, NTU, Taiwan

General Co-Chair

Tzyy-Sheng Horng, NSYSU, Taiwan

Technical Program Chair

Hong-Yeh Chang, NCU, Taiwan

Technical Program Co-Chair

Yi-Jan Chen, NTU, Taiwan
Sheng-Fuh Chang, CCU, Taiwan
Chien-Nan Kuo, NCTU, Taiwan

Workshop Co-Chairs

Pei-Ling Chi, NCTU, Taiwan
Chun-Hsing Li, NTU, Taiwan

Award Co-Chairs

Tzyh-Ghuang Ma, NTUST, Taiwan
Zuo-Min Tsai, NCTU, Taiwan

Publication Co-Chairs

Liang-Hung Lu, NTU, Taiwan
Jeng-Han Tsai, NTNU, Taiwan

Finance Chair

Kun-You Lin, NTU, Taiwan

Exhibition Chair

Hsin-Chia Lu, NTU, Taiwan

ExCom Chair

Noriharu Suematsu, Tohoku Univ, Japan

ExCom Members

Jae-Sung Rieh, Korea Univ, Korea
Wei Hong, SEU, China
Huei Wang, NTU, Taiwan
Kamran Ghorbani, RMIT Univ, Australia
Mohammad Madihian, Drexel Univ, USA
(IEEE MTT-S Meeting & Symp.)

Local Arrangement Chair

Ro-Min Weng, NDHU, Taiwan

Conference Secretariat

Yu-Hsiang Cheng, NTU, Taiwan

Contact person:

Prof. Yu-Hsiang Cheng
Ms. Yen-Ling Shen
Tel: +886-2-3366-5587
Fax: +886-2-3366-5599
Email: temiac02@ntu.edu.tw